O društvu

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Ime društva: Slovensko aktuarsko društvo
Ime društva v angleškem jeziku: Slovenian Association of Actuaries
Ime društva v nemškem jeziku: Slowenischer Aktuarverein
Sedež društva: Železna cesta 14, Ljubljana.

Slovensko aktuarsko društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki raziskovalno delujejo na področju aktuarske stroke v zavarovalstvu, bančništvu in podobnih dejavnostih ali so kako drugače v svojem delu povezani s tem področjem.

Ustanovljeno je bilo na ustanovni skupščini 30. januarja 1997 v Kranju, kjer je bil sprejet Statut društva. Takrat so člani društva izvolili tudi svojega prvega predsednika g. Evgena Simsiča, prvi podpredsednik je bil g. Primož Močivnik, blagajnik in tajnik pa g. Darko Medved.

Najvišji organ aktuarskega društva je skupščina. Na skupščini so lahko prisotni vsi člani aktuarskega društva, ne glede na status članstva. Glasovalno pravico imajo samo polnopravni člani. Na skupščini člani sprejemajo nove člane imenujejo sestavo ostalih organov društva, sprejemajo dokumente in še marsikaj. Praviloma ima društvo dve skupščini na leto. Jesensko – zimska je namenjena predvsem volitva, medtem ko se na spomladanski sprejema poročilo o finančnem poslovanju. Ostale teme so obravnavane po potrebi.

Upravni odbor je operativni organ, ki navzven zastopa društvo in skrbi za njegovo nemoteno delovanje. Med drugim tudi sklicuje in organizira skupščine.

Častno razsodišče je organ, ki ima v primeru nespoštovanja aktuarskega kodeksa ali stroke funkcijo presojanja.

Aktuarska komisija ima nalogo, da preuči vloge za članstvo in pripravi predloge za skupščino. Prav tako aktuarska komisija presoja o ustreznosti posameznega študijskega programa za izpolnjevanje kriterijev članstva.

Strokovni svet deluje na strokovnem področju, ki zadeva pooblaščeno aktuarstvo in tudi splošneje. Pripravlja smernice in navodila, ki služijo in olajšajo delo aktuarjem pri opravljanju svojih strokovnih funkcij v matičnih podjetjih.

Nadzorni odbor je organ, ki bdi nad pravilnostjo delovanja društva. Predvsem pa na spomladanski skupščini poda poročilo o poslovanju društva.

Društvo ima svoje predstavnike tudi v mednarodnih organizacijah, kot so Groupe Consultatif in IAA

Društvo je imelo v času svojega delovanja naslednje Upravne odbore:

 

2015  
Predsednik: Stanislav Vrtunski
Podpredsednik: Mateja Keržič
Tajnik: Mateja Slapar
Član: Bor Harej
   
2014  
Predsednik: Stanislav Vrtunski
Podpredsednik: Mateja Keržič
Tajnik: Mateja Slapar
Član: Sebastijan Pungračič
   
2013  
Predsednik: Katja Vevpetič
Podpredsednik: Mateja Slapar
Tajnik: Rok Dremelj
Član: Sebastijan Pungračič
   
2012  
Predsednik: Rok Dremelj
Člani: Katja Vavpetič
  Mateja Slapar
   
2011  
Predsednica: Mateja Slapar
Člani: Rok Dremelj
  Katja Vavpetič
   
2010  
Predsednik: Rudi Lipovec
Člani: Mateja Slapar
  Andrej Šalamun
   
2009  
Predsednik: Tomo Mrdjen
Člani: Mateja Slapar
  Rudi Lipovec
   
2008  
Predsednik: Maja Benko
Člani: Tomo Mrdjen
  Rudi Lipovec
   
2005 - 2007  
Predsednik: Darko Medved
Člani: Matija Šenk
  Liljan Belšak
  Maja Benko
   
2000 - 2004  
Predsednik: Darko Medved
Člani: Matija Šenk
  Liljan Belšak
   
1997 - 1999  
Predsednik: Evgen Simsič
Člani: Primož Močivnik
  Darko Medved


Slovensko aktuarsko društvo s svojim delom prispeva predvsem k razvoju in uveljavljanju aktuarske stroke v zavarovalstvu, bančništvu in podobnih dejavnostih. Prav tako je pomembno njegovo delovanje na področju izobraževanja aktuarjev ter pri pospeševanju raziskovalnega in znanstvenega dela na področju aktuarstva. Je organizator letnih srečanj, pripravlja strokovne seminarje in ekskurzije. Aktivno je tudi v mednarodnem smislu, saj je polnopravni član International Actuarial Association (IAA) ter Groupe Consultative, ki je posvetovalni organ EU za področje aktuarstva. Slovensko aktuarsko društvo je leta 2005 pristopilo k dogovoru članic Groupe Consultative o medsebojnem priznavanju aktuarskega poklica, kar je pomemben korak k uveljavljanju mednarodne licence. Prizadeva si za poenotenje standardov licenciranja s standardi držav članic Evropske unije ter za večjo vlogo stroke in pooblaščenih aktuarjev pri pridobivanju strokovnih znanj in podeljevanju licenc novim aktuarjem.

Pomembna naloga društva je tudi skrb za boljši pretok strokovnih informacij ter znanja iz tujine ter v tujino. Zato društvo tesneje sodeluje tudi z angleškim aktuarskim društvom (Institute of Actuaries) ter je organizator izpitnega centra tega društva v Sloveniji.

 

Pooblaščeni aktuarji

Slovensko aktuarsko društvo združuje aktuarje vseh slovenskih zavarovalnic. Vanj je vključenih 80 aktuarjev, med njimi je več kot 60 pooblaščenih aktuarjev, ki so pridobili pooblastilo za opravljanje poslov pooblaščenega aktuarja s strani Ministrstva za finance.

Pooblaščeni aktuar v skladu z Zakonom o zavarovalništvu nadzornemu svetu in upravi zavarovalnice oziroma pokojninskega sklada hkrati s svojem mnenjem k letnemu poročilu družbe predloži poročilo o ugotovitvah pooblaščenega aktuarja v zvezi z nadzorom, ki ga je v preteklem poslovnem letu v družbi opravljal. Pri tem nadzoru pooblaščeni aktuar preverja ali se zavarovalne premije izračunavajo in ali se zavarovalno-tehnične rezervacije oblikujejo v skladu s predpisi ter v ustrezni višini, ki zagotavlja dolgoročno izpolnjevanje obveznosti zavarovalnice oziroma pokojninskega sklada.